Download als PDF

Overweging

Westerhoff Miniaturen houdt zich bezig met de verkoop van professionele modellen/ miniaturen van motorvoertuigen en landbouwvoertuigen. Een aankoop kan worden gedaan via koop op afstand, of een directe handeling; door zowel Zakelijke partijen, als een Consument niet handelend in beroep of bedrijf.

Deze Algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen tussen Westerhoff Miniaturen en de Afnemer omtrent de rechten en plichten van partijen aangaande de afname van diensten en de koop van producten die door Westerhoff Miniaturen worden geleverd. Daar waar bepalingen alleen voor de Zakelijke partij, of juist alleen voor de Consument niet handelend in beroep of bedrijf zijn bedoeld, wordt dit aangegeven. In alle gevallen waar dit niet wordt vermeld, gelden de Voorwaarden voor beide partijen.

1. Definities

 1. ‘Afnemer’, is de (rechts)persoon en wederpartij van Westerhoff Miniaturen.
 2. ‘Bestelling’ is een tot stand gekomen overeenkomst ten aanzien van een dienst of product.
 3. ‘Consument’ is een Afnemer, niet handelend in beroep of bedrijf.
 4. ‘Dienst’ is alle door Westerhoff Miniaturen aangeboden diensten.
 5. ‘Koop’, is de Overeenkomst waarbij Westerhoff Miniaturen, de Verkoper, zich verbindt een product televeren aan de andere partij, de Afnemer, om daarvoor een prijs in geld te betalen.
 6. ‘Overeenkomst’ is de Overeenkomst tussen Westerhoff Miniaturen en Afnemer.
 7. ‘Product’ is het object van de Koopovereenkomst en de zaak waaromtrent de koop wordt gesloten;
 8. ‘Westerhoff Miniaturen’ is de verkoper en de dienstverlener, handelend onder de naam ‘WesterhoffMiniaturen’, gevestigd te Niekerk Grootegast, aan de Zuiderweg 5a (9822 AR), geregistreerd bij de Kamervan Koophandel onder het nummer 70581967.
 9. ‘Voorwaarden’ zijn deze algemene voorwaarden.
 10. ‘Zakelijke partij’ is een Afnemer, handelend in beroep of bedrijf.

Daar waar hij wordt bedoeld, wordt ook zij bedoeld Mutatis Mutandis.

2. Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle Overeenkomsten tussen Westerhoff Miniaturen en Afnemer. Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden is gratis te downloaden op de website https://www.westerhoffminiateuren.nl/algemenevoorwaarden.pdf en wordt tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarde wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, dan prevaleren de voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst.
 3. Westerhoff Miniaturen betrekt goederen van derden, welke aan afnemer worden aangeboden. De aansprakelijkheid beperkende voorwaarden van deze derden zijn back to back van toepassing op de overeenkomst tussen de Afnemer en Westerhoff Miniaturen, tenzij Westerhoff Miniaturen een hogere mate van aansprakelijkheid heeft afgesproken met Afnemer, zoals bedoeld in deze Algemene voorwaarden. Een exemplaar van de voorwaarden van de eerdergenoemde derde(n) zijn bijgevoegd en worden tevens op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze Algemene voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.
 5. Indien en voor zover een Overeenkomst tussen Westerhoff Miniaturen en Afnemer bepalingen bevat die afwijken van, of in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor.

3. Aanbod en aanvaarding

 1. Elk aanbod van Westerhoff Miniaturen is vrijblijvend, geldt zolang de voorraad strekt met een maximum geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is vermeld.
 2. Westerhoff Miniaturen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 3. De Overeenkomst via de digitale weg komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer.
 4. Westerhoff Miniaturen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen ofopdrachten niet te accepteren en daartoe enkel mededeling te doen.

4. Tarieven en betaling

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke- of overheidsmaatregelen dit noodzakelijk maken of indien de producent en/ of de principaal van Westerhoff Miniaturen tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven zijn alle genoemde prijzen op de website en aanbiedingen richting Consumenten in Euro’s, inclusief 21% btw, en exclusief eventuele andere kosten, zoals, maar niet beperkt tot verzend, administratie- en reserveringskosten. Aanbiedingen richting Zakelijke partijen worden -tenzij anders overeengekomen- gedaan exclusief 21% btw en exclusief eventuele andere kosten, zoals, maar niet beperkt tot verzend, administratie- en reserveringskosten.
 3. Afnemer is gehouden de overeengekomen bedragen te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals bepaald door Westerhoff Miniaturen. Voor zover niet anders is bepaald, dient betaling plaats te vinden vóór aanvang van de uitvoering van de dienst en in ieder geval binnen 14 dagen na factuurdatum.
 4. In geval van bankovermaking, dient het afgesproken bedrag binnen 8 dagen na bestelling, op de door Westerhoff Miniaturen aangewezen bankrekening te zijn overgemaakt. Westerhoff Miniaturen zal het bestelde product derhalve maximaal 8 dagen voor de afnemer reserveren. Bij gebreke van tijdige bankovermaking, vervalt de reservering en is de overeenkomst ontbonden.
 5. Westerhoff Miniaturen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web-omgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Westerhoff Miniaturen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 6. Bij gebreke van betaling binnen de onder art. 4 lid c genoemde termijnen, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en staan Westerhoff Miniaturen alle daaruit voortvloeiende rechten en actiën ter beschikking. Afnemer is dan voorts de wettelijk rente verschuldigd zoals bedoeld in art. 6:119 en 6:119a BW. Afnemer is, behoudens toestemming van Westerhoff Miniaturen niet gerechtigd bedragen te verrekenen.
 7. Onverminderd overige rechten van Westerhoff Miniaturen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Westerhoff Miniaturen maakt als gevolg van de niet nakoming door Afnemer van diens (betalings-)verplichtingen, ten laste van Afnemer.
 8. Voor Zakelijke partijen handelend in beroep of bedrijf zijn de minimale incassokosten vastgesteld op 15% over de hoofdsom. Voor Consumenten, niet handelend in beroep of bedrijf zullen de minimale incassokosten worden vastgesteld aan de hand van Wet Incasso Kosten (WIK).
 9. Al hetgeen Afnemer verschuldigd is, is direct opeisbaar indien Afnemer niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 10. Op eerste verzoek van Westerhoff Miniaturen dient de Afnemer het verschuldigde bedrag (deels) vooruit te betalen dan wel, ter keuze van Westerhoff Miniaturen, afdoende zekerheid te stellen.

5. Verplichtingen van Afnemer

 1. Afnemer is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis en wijzigingen, waarvan Westerhoff Miniaturen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig, aan Westerhoff Miniaturen te verstrekken. Voorgaande geldt ook indien de gegevens van derden afkomstig zijn.
 2. Afnemer garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde gegevens. Westerhoff Miniaturen is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent.
 3. Opdrachtgever dient haar afnemers nadrukkelijk te informeren over de veiligheidsbepalingen omtrent het product. Tenzij anders vermeld zijn de producten niet bedoeld als speelgoed. De producten geleverd door Westerhoff kunnen kleine onderdelen bevatten en zijn derhalve niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Partijen hebben het recht om een bestelling te wijzigingen.
 2. De door de Afnemer doorgevoerde vermindering van de bestelling is gelijk aan een gedeeltelijkeannulering.
 3. De door de Afnemer verzochte vermeerdering van de bestelling wordt doorgevoerd op voorwaarde vanbeschikbaarheid.
 4. Wanneer Westerhoff Miniaturen kosten moet maken om de door de Afnemer verzochte wijziging door tevoeren, dan heeft Westerhoff Miniaturen het recht om de met de wijziging gepaard gaande kosten bijAfnemer in rekening te brengen.
 5. Westerhoff Miniaturen heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen. Westerhoff Miniaturen zal -via hetgebruikte communicatiekanaal- in zo’n geval een alternatief aanbieden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst wordt nagestreefd. Afnemer heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen 1 maand na deze kennisgeving, maar tenminste 2 weken voor uitvoering van de initiële koop of dienst, te beëindigen. Wanneer er binnen gestelde termijn geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.

7. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen- of andere rechten van intellectuele eigendom rusten op de Producten, of Diensten, is en blijft Westerhoff Miniaturen, dan wel de door haar ingeschakelde derde houder of eigenaar van deze rechten.
 2. Alle voorlopige en definitieve ontwerpen door of vanwege Westerhoff Miniaturen vallen van rechtswege onder het auteursrecht. Openbaarmaking van een ontwerp in voorlopige en definitieve vorm is enkel toegestaan na afgifte van schriftelijke toestemming door Westerhoff Miniaturen
 3. Westerhoff Miniaturen is gerechtigd de door haarzelf opgestelde ontwerpen, beelden, opnames en andere producten, op een externe schijf op te slaan, te gebruiken en te verwerken. Westerhoff Miniaturen zorgt er daarbij voor dat er geen directe of indirecte informatie over de natuurlijke- dan wel rechtspersoon wordt vrijgegeven.
 4. Niets van de door Westerhoff Miniaturen gemaakte ontwerpen, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Westerhoff Miniaturen -en anders dan waarvoor het gebruik bestemd is- openbaar worden gemaakt. Ook mag geen van de door Westerhoff Miniaturen gemaakte ontwerpen worden gewijzigd, verveelvoudigd; waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm. De door Westerhoff Miniaturen geleverde ontwerpen mogen niet doorverkocht worden aan derden. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Westerhoff Miniaturen is gerechtigd haar ontwerpen en Producten te merken, signeren, dan wel haar gegevens te vermelden op het verpakkingsmiddel, en/ of colofon van de bijlagen.
 6. Zakelijke partijen dienen op eerste verzoek van Westerhoff Miniaturen 5 tot 10 exemplaren van het uitgewerkte ontwerp/ Product kosteloos ter beschikking te stellen. Van zeer kleine oplagen kan een ander redelijk aantal worden verlangd

8. Overmacht

 1. Westerhoff Miniaturen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens Afnemer indien Westerhoff Miniaturen daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan; alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Westerhoff Miniaturen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Westerhoff Miniaturen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Westerhoff Miniaturen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, weers- en milieuomstandigheden.
 3. Westerhoff Miniaturen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Westerhoff Miniaturen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Westerhoff Miniaturen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen c.q. in rekening te houden, en is de Afnemer gehouden de kosten te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Aansprakelijkheid

 1. Westerhoff Miniaturen streeft zorgvuldige dienstverlening na, maar zij is niet aansprakelijk voor enige schade hoe dan ook ontstaan, door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze niet aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van door Westerhoff Miniaturen ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Westerhoff Miniaturen mede namens de Afnemer een hogere aansprakelijkheid heeft bedongen.
 2. Westerhoff Miniaturen is in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
 3. Westerhoff Miniaturen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op aanbevelingen en adviezen van Westerhoff Miniaturen of diens ingeschakelde derden.
 4. Onverminderd voorgaande, en wanneer er toch enige aansprakelijkheid op het Westerhoff Miniaturen mocht rusten, dan is de aansprakelijkheid van Westerhoff Miniaturen in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuur- of vervangingswaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
 5. Westerhoff Miniaturen is niet aansprakelijk voor letsel, schade of verlies van zaken van derden. Afnemer dient Westerhoff Miniaturen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims van derden.

10. Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen, zoals maar niet beperkt tot foto’s, tekeningen, alsmede gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten op de internetsite of andere uitgaven van Westerhoff Miniaturen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Westerhoff Miniaturen is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige effecten door eigenschappen van het product zelf. Eigenschappen van het product zelf zijn typisch voor het product, zoals verkleuren, oxideren, krimpen, buigen, uitrekken. Een en ander is afhankelijk van waar het product van is gemaakt en zijn voor iedere klant hetzelfde.

11. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Westerhoff Miniaturen heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn, of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.
 2. In geval van een Consumentenkoop zal Westerhoff Miniaturen bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 5 werkdagen of binnen een andere overeengekomen levertijd niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, of er om andere redenen een vertraging is, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Consument binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 3. Aan de leveringsplicht van Westerhoff Miniaturen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Westerhoff Miniaturen geleverde producten een keer aan de Afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 4. Alle door Westerhoff Miniaturen genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die Westerhoff Miniaturen bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Westerhoff Miniaturen, is Westerhoff Miniaturen gerechtigd de kosten die dit met zich meebrengt aan Afnemer in rekening te brengen. De levertijd wordt voor zover nodig verlengd.
 6. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Westerhoff Miniaturen is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door Afnemer van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Afnemer verlangde medewerking.
 7. In geval van koop via de website geschiedt levering rechtstreeks op het adres van de Afnemer zoals in de Overeenkomst bepaald.
 8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Westerhoff Miniaturen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

12. Verzending

 1. Verzendkosten welke worden meegedeeld, zijn in beginsel gebaseerd op levering binnen de BeNeLux. Kosten voor verzending naar andere landen dan de BeNeLux kunnen nader worden overeengekomen. Een afnemer kan derhalve geen rechten ontlenen aan de meegedeelde verzendkosten voor zover de bestemming niet binnen de BeNeLux is gelegen.
 2. Bij Zakelijke transacties, en voor zover niet anders overeengekomen, geschiedt levering op basis van Incoterm 2010 Ex Works Westerhoff Miniaturen, Zuiderweg 5a, (9822 AR) Niekerk Grootegast, NL.
 3. Wanneer Westerhoff Miniaturen de verzending op zich neemt, dan bepaalt Westerhoff Miniaturen de wijze van verzending. Kosten voor verzending zullen bij het sluiten van de overeenkomst daaromtrent worden meegedeeld, zulks met inachtneming van het bepaalde onder lid a van dit artikel.

13. Annulering, Zichttermijn en Herroepingsrecht

 1. Annulering van een opdracht of een gedeelte daarvan door Afnemer, anders dan gebaseerd op het wettelijke herroepingsrecht, is uitsluitend mogelijk indien dit is overeengekomen met Westerhoff Miniaturen. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Het moment van ontvangst door Westerhoff Miniaturen geldt als het moment van annulering door Afnemer. Als bewijs van annulering geldt de schriftelijke bevestiging (waaronder eveneens e-mail wordt verstaan) van Westerhoff Miniaturen.
 2. Naast de annuleringsmogelijkheden genoemd in lid a van dit artikel heeft de Consument een wettelijk herroepingsrecht. Als de Consument een Overeenkomst via de website (of door middel van een andere techniek voor communicatie op afstand) is aangegaan, heeft de Consument het recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te ontbinden. De 14 dagen termijn gaat in:
  1. op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) het Product heeft ontvangen, of:
  2. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen. Westerhoff Miniaturen is gerechtigd een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd te weigeren;
  3. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. De Consument kan haar beroep op het herroepingsrecht aan Westerhoff Miniaturen via het herroepingsformulier op de website kenbaar maken en dit formulier aan Westerhoff Miniaturen toesturen, of de Consument kan de ontbinding op een andere ondubbelzinnige wijze doorgeven, bijvoorbeeld via e- mail info@westerhoffminiaturen.nl
 4. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen.
 5. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 6. Indien de Consument gebruikt maakt van het recht van ontbinding, dient hij het Product zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug te sturen of aan Westerhoff Miniaturen te overhandigen. De Consument stuurt het Product onbeschadigd en compleet aan Westerhoff Miniaturen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
 7. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

14. Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Westerhoff Miniaturen vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Westerhoff Miniaturen in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument de Overeenkomst (deels) heeft herroepen. Tenzij Westerhoff Miniaturen aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Westerhoff Miniaturen gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Westerhoff Miniaturen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

15. Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de Afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, is dit uitgesloten als Westerhoff Miniaturen dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst heeft vermeld.
 2. Het herroepingsrecht geldt nooit voor Producten:
  1. die door Westerhoff Miniaturen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van deAfnemer;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor de levering van digitale inhoud die op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en hij/zij heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.
 4. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

16. Garantie en conformiteit

 1. Afnemer is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Westerhoff Miniaturen staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. Een door Westerhoff Miniaturen, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Westerhoff Miniaturen jegens Westerhoff Miniaturen kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.
 4. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de Afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Westerhoff Miniaturen) deze gebreken binnen 2 weken na ontvangst schriftelijk te melden aan Westerhoff Miniaturen. Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 5. Indien klachten van de Afnemer door Westerhoff Miniaturen gegrond worden bevonden, zal Westerhoff Miniaturen het geleverde Product naar keuze van de Consument herstellen of vervangen.
 6. Garantie wordt niet gegeven of accu’s, batterijen en slijtdelen. Westerhoff Miniaturen behoudt zich het recht voor om geen of afwijkende garanties te verstrekken op afgeprijsde of outlet-artikelen.
 7. Deze garantie geldt niet indien:-  en zolang de Afnemer jegens Westerhoff Miniaturen in gebreke is;
  1. de Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeftlaten repareren/of bewerken.
  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszinsonzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Westerhoff Miniaturen en/of de meegeleverde gebruiksaanwijzing zijn behandeld.

17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van alle door Westerhoff Miniaturen aan de Afnemer verkochte en geleverde producten blijft bij Westerhoff Miniaturen zolang:
  1. de Afnemer de vorderingen van Westerhoff Miniaturen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. de Afnemer de verrichte of nog te verrichten tegenprestatie uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan
  3. de Afnemer de vorderingen van Westerhoff Miniaturen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boetes, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. De door Westerhoff Miniaturen geleverde Producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. De Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Westerhoff Miniaturen of een door Westerhoff Miniaturen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Westerhoff Miniaturen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht Westerhoff Miniaturen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Westerhoff Miniaturen.

18. Klachtrecht

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst die direct en ter plekke kunnen worden opgelost, dienen terstond na ontdekking te worden gemeld, zodat Westerhoff Miniaturen in de gelegenheid wordt gesteld om direct een passende oplossing te treffen.
 2. Wanneer een klacht niet direct wordt gemeld, waardoor Westerhoff Miniaturen haar rechten worden ontnomen om direct een passende oplossing te kunnen bieden, verliest de klager zijn of haar rechten.
 3. Klachten die niet direct gemeld kunnen worden, dienen volledig en duidelijk omschreven en tijdig nadat de klager de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren worden ingediend bij Westerhoff Miniaturen. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de klager zijn of haar rechten daaromtrent verliest.
 4. Westerhoff Miniaturen behandelt de klacht overeenkomstig de door Westerhoff Miniaturen voorgeschreven interne klachtenprocedure. De interne klachtprocedure kunt u hier downloaden en wordt op eerste verzoek kosteloos toegezonden.

19. Privacy

 1. Westerhoff Miniaturen vraagt u om een aantal gegevens in te vullen. Zo kan Westerhoff Miniaturen vragen om uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens. Deze gegevens stelt Westerhoff Miniaturen in staat om:
  1. de Overeenkomst financieel en administratief te kunnen afhandelen;
  2. Afnemer te kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld om hen te informeren over de voortgangvan de bestelling en aanvullende informatie te geven);
  3. om de dienstverlening die Westerhoff Miniaturen biedt verder te optimaliseren;
  4. om u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
 2. Westerhoff Miniaturen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan personen/bedrijven buiten Westerhoff Miniaturen, tenzij:
  1. dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht is;
  2. dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Overeenkomst;de op de persoonsgegevens betrekking hebbende betrokkene daaraan voorafgaand (schriftelijk)toestemming heeft gegeven.
 3. Wanneer Westerhoff Miniaturen persoonsgegevens door een derde laat verwerken, sluit zij daartoe eenverwerkersovereenkomst.
 4. Westerhoff Miniaturen verwerkt persoonsgegevens uitsluitend Overeenkomstig de wet. Dit houdt (ondermeer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze Overeenkomstig de wet en dit artikel.
  1. Persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door (het personeel van) Westerhoff Miniaturen wordeningezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald.
  2. Alle persoonsgegevens worden door Westerhoff Miniaturen beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  3. De medewerkers van Westerhoff Miniaturen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alleaan Westerhoff Miniaturen verstrekte persoonsgegevens;
  4. Westerhoff Miniaturen heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem tebeveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
  5. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie.Westerhoff Miniaturen hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet of uw toestemming kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Westerhoff Miniaturen zich aan de voorgeschreven wettelijke, of de door afnemer mee ingestemde bewaartermijn houden.
 5. De op de persoonsgegevens betrekking hebbende betrokkene heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van de betreffende betrokkene verwerkt worden en met welk doel.
 6. De op de persoonsgegevens betrekking hebbende betrokkene heeft het recht op correctie, inzage, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 7. De op de persoonsgegevens betrekking hebbende betrokkene heeft het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van zijn gegevens te vragen. Hierin kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

20. Contact

 1. Vragen en opmerkingen met betrekking tot privacy, de Dienst of het Product van Westerhoff Miniaturen kan de Consument indienen via het online contactformulier op de website van Westerhoff Miniaturen, of door een e-mail te sturen naar info@westerhoffminiaturen.nl, of door een brief te sturen, of te bellen.
 2. Westerhoff Miniaturen zal binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw vraag of opmerking contact opnemen met de Consument om deze te bespreken dan wel te zorgen voor een schriftelijke inhoudelijke reactie.
 3. Waar mogelijk streeft Westerhoff Miniaturen ernaar om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij dwingend recht zich hiertegen verzet, zullen alle geschillen tussen partijen worden beslecht door debevoegde Rechter te Groningen.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen eengeschil onderling in overleg op te lossen.

Formulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt herroepen.
Herroeping is alleen mogelijk binnen 14 dagen na aanschaf van het Product en wanneer u geen afstand van herroeping heeft gedaan bij aanvang van de Overeenkomst. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor uw rekening.

Aan Westerhoff Miniaturen
Hierbij deel ik mee dat ik de Overeenkomst betreffende de aanschaf van het Product Omschrijving van het Product

Besteld op [datum]

Bestelnummer

Naam Afnemer

Adres Afnemer

Telefoonnummer Afnemer

Rekeningnummer Afnemer

Handtekening van Afnemer
(Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Dit formulier kunt u toezenden aan:

Westerhoff Miniaturen
Inzake Herroeping
Zuiderweg 5A,
9822 AR Niekerk Grootegast
Of via e-mail aan info@westerhoffminiaturen.nl

Download als PDF